Eksamensnoter fra Martin Sparre & Peter Holthe Hansen
Indhold

1

Andengradsligningen

5

2

Taylorrækker

8

3

Algebraens fundamentalsætning

9

4

Den komplekse eksponentialfunktion

10

5

Differentialregning

12

5.1

Grundlæggende definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

5.2

Differentialkvotienter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

6

Integration

16

6.1

Beviser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

7

Gammafunktionen

17

8

Numerisk Integration

19

9

Biologi-differentialligningerne - Beviser

21

10 Panserformlen

24

11 Separation af de variable og entydighed

25

12 Lamberts W-funktion

27

13 Vektorer

29

13.1 Introduktion til vektorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

13.2 Skalarprodukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29

13.3 Metrik og skalarprodukt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30

13.4 Tværvektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

13.5 Determinant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

13.6 Projektion af vektorer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

14 Rumgeometri

33

14.1 Objekter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

14.1.1 Linier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

14.1.2 Kugler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

14.1.3 Planer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34

15 Statistik og sandsynlighed

36

15.1 Gennemsnit og standardafvigelse . . . . . . . . . . . . . . . .

36

15.1.1 Grundlæggende definitioner . . . . . . . . . . . . . . .

36


15.1.2 Frekvens og Sandsynlighed . . . . . . . . . . . . . . .

36

15.2 Exceptionelle udfald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37

15.2.1 Normale udfald, gr˚

azoner og excepptionelle udfald . .

37

15.2.2 Fejltyper

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

38

15.3 Endeligt sandsynlighedsfelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

39

15.4 Binomialfordelinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

15.4.1 Binomialkoefficienten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

15.4.2 Stokastiske variabler . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40

15.4.3 Binomialfordelinger

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40


Eksamensnoter

1

Andengradsligningen

En andengradsligning er en ligning indeholdende et andenordenspolynomi-
um (andengradspolynomium) af ´en variabel x.

ax

2

+ bx + c = 0,

(1.1)

hvor a 6= 0. Eftersom der er tale om et andengradspolynomium, siger Al-

gebraens fundamentalsætning

1

, at der til ovenst˚

aende ligning er to løsninger.

Disse løsninger kan være reelle s˚

avel som komplekse.

Rødderne x kan findes ved

completing the square“,

x

2

+

b

a

x = −

c

ax +

b

2a2

= −

c

a

+

b

2

4a

2

=

b

2

− 4ac

4a

2

x +

b

2a

=

±

b

2

− 4ac

2a

Løser man for x, f˚

as

x =

−b ±

b

2

− 4ac

2a

,

hvilket er den kendte løsningsformel for andengradsligninger.

En anden form af denne løsningsformel f˚

as ved at dividere (1.1) igennem

med x

2

:

a +

b

x

+

c

x

2

= 0

c

 1

x

2

+

b

cx+ a = 0

c

 1

x

+

b

2c2

= c

 b

2c2

− a =

b

2

4c

4ac

4c

=

b

2

− 4ac

4c

.

Deraf f˚

as,

1

x

+

b

2c

= ±

b

2

− 4ac

2c

1

x

=

−b ±

b

2

− 4ac

2c

x =

2c

−b ±

b

2

− 4ac

1

Se Algebraens Fundamentalsætning


Eksamensnoter

Denne form er god, hvis b

2

≫ 4ac, hvor ≫ betyder

meget større end“,

hvor den

normale“ form af løsningsformlen for andengradsligninger kan give

upræcise nummeriske resultater for en af rødderne. Dette kan løses ved at
definere

q ≡ −

1
2b + sgn(b)

p

b

2

− 4aca b og udtrykket under rodtegnet altid har samme fortegn. Hvis b > 0,

a har vi

q = −

1
2b +

p

b

2

− 4acog

1
q

=

−2

b +

b

2

− 4ac

b −

b

2

− 4ac

b −

b

2

− 4ac

=

−2b −

b

2

− 4acb

2

− (b

2

− 4ac)

=

−2b −

b

2

− 4ac4ac

=

−b +

b

2

− 4ac

2ac

,

a

x

1

q
a

=

−b −

b

2

− 4ac

2a

x

2

c
q

=

−b +

b

2

− 4ac

2a

Analogt, hvis b < 0, s˚

a har vi

q = −

1
2b −

p

b

2

− 4ac=

1
2−b +

p

b

2

− 4acog

1
q

=

2

−b +

b

2

− 4ac

b +

b

2

− 4ac

b +

b

2

− 4ac

=

2b +

b

2

− 4ac−b

2

+ (b

2

− 4ac)

=

b +

b

2

− 4ac

−2ac

=

−b −

b

2

− 4ac

2ac

,

a

x

1

q
a

=

−b +

b

2

− 4ac

2a

x

2

c
q

=

−b −

b

2

− 4ac

2a


Eksamensnoter

Derfor er rødderne altid givet ved x

1

= q/a og x

2

= c/q.

Overvej nu ligningen p˚

a formen

a

2

x

2

+ a

1

x + a

0

= 0,

med rødderne z

1

og z

2

. Disse løsninger opfylder Vieta’s formler

z

1

+ z

2

= −

a

1

a

2

z

1

z

2

=

a

0

a

2

.


Eksamensnoter

2

Taylorrækker

En Taylorrække er en rækkeudvikling af en funktion om et punkt. En etdi-
mensionel Taylorrække er en udvikling af en reel funktion f (x) om et punkt
x = a og er givet ved:

f (x) = f (a) + f

(a)(x − a) +

f

′′

(a)

2!

(x − a)

2

+

f

(3)

(a)

3!

(x − a)

3

+ . . . +

f

(n)

(a)

n!

(x − a)

n

+ . . . .

=

X

n

=0

f

(n)

(a)

n!

(x − a)

n

Hvis a = 0, er udviklingen kendt som en Maclaurinrække.

Taylorrækker af nogle almindelige funktioner:

1

1 − x

=

1

1 − a

+

x − a

(1 − x)

2

+

(x − a)

2

(1 − x)

3

+ . . .

cos x = cos a − sin a(x − a) −

1
2

cos a(x − a)

2

+

1
6

sin a(x − a)

3

+ . . .

e

x

= e

a1 + (x − a) +

1
2

(x − a)

2

+

1
6

(x − a)

3

+ . . .
Eksamensnoter

3

Algebraens fundamentalsætning

Enhver ligning af formen P (x) = 0, hvor P (x) er et polynomium med kom-
plekse koefficienter og af grad ≥ 1, har mindst ´en kompleks rod. Denne
sætning blev bevist af Gauss. Den er ækvivalent med udsagnet om, at et
polynomium P (z) af grad n har n værdier z

i

(nogle af dem m˚

aske af al-

gebraisk multiplicitet > 1) for hvilke P (z

i

) = 0. S˚

adanne værdier kaldes

rødder i det givne polynomium. Et eksempel p˚

a et polynomium med en

enkelt rod af algebraisk multiplicitet > 1 er z

2

− 2z + 1 = (z − 1)(z − 1),

der har z = 1 som rod af algebraisk multiplicitet 2. Et andet eksempel er
z

3

= (z −0)(z −0)(z −0), der har z = 0 som rod af algebraisk multiplicitet 3.

Et bevis herfor føres ikke i denne notesamling, da et s˚

adant er alt for

stort, men kort kan den mest kendte fremgangsm˚

ade til at bevise sætnin-

gen bringes. Først udvides differentialregningen til komplekse funktioner, og
man viser, at et komplekst polynomium er en differentiabel funktion. Lad f
være et polynomium, som ikke er konstant. Antag, at f ingen rødder har,
alts˚

a at f (x) 6= 0 for alle x ∈ C. Da har vi en veldefineret kompleks funktion

g(x) =

1

f

(x)

. Man kan vise, at g er en begrænset funktion - det vil sige, at

|g(x)| er begrænet - og dette betyder, at g er konstant (dette kendes ogs˚

a

som Liouvilles Sætning). Heraf følger, at ogs˚

a f er konstant, og det er noget

vrøvl!

Bemærk, at algebraens fundamentalsætning kun udtaler sig om eksi-

stensen af rødderne. Den udtaler sig ikke om, hvordan man finder dem! I
tilfældet, hvor f (x) = ax

2

+ bx + c er et andengradspolynomium, kan man

faktiskbruge den velkendte formel

x =

−b ±

b

2

− 4ac

2a

for rødderne. Bemærk, at denne nu altid giver mening, idet vi nu godt

kan tage kvadratroden af et negativt tal.

Man kan faktisk ogs˚

a nedfælde løsningsformler for tredjegrads- og fjer-

degradsligninger, men disse formler er meget komplicerede. Mere nedsl˚

aende

er det, at det faktisk er bevist, at man ikke kan skrive løsningformler ned
for n-tegradsligninger, n˚

ar n = 5. Matematikken, der skal bruges til at vise

dette, er meget langh˚

aret, s˚

a det kommer vi ikke ind p˚

a i denne omgang.


Eksamensnoter

4

Den komplekse eksponentialfunktion

Vi vil nu betragte eksponentialfunktionen, som er givet ved,

f (x) = e

kx

,

(4.1)

hvor k normalt er en reel konstant og x ∈ R. Taylorrækken for e

kx

er givet

ved:

e

kx

= 1 + kx +

k

2

x

2

2!

+

k

3

x

3

3!

+ . . . =

X

n

=0

k

n

x

n

n!

(4.2)

Desuden husker vi p˚

a taylorrækkerne for cos x og sin x:

sin x = x −

x

3

3!

+

x

5

5!

x

7

7!

+

x

9

9!

+ . . .

(4.3)

cos x = 1 −

x

2

2!

+

x

4

4!

x

6

6!

+

x

8

8!

+ . . .

(4.4)

Inden denne funktion betragtes yderligere, indføres den imaginære enhed, i,
som faslægges ved

i

2

= −1

(4.5)

Nogle værdier for i

n

opskrives for nogle heltallige værdier af n:

i

0

= 1

(4.6)

i = i

(4.7)

i

2

= −1

(4.8)

i

3

= −i

(4.9)

i

4

= 1

(4.10)

i

5

= i

(4.11)

i

6

= −1

(4.12)

i

7

= −i

(4.13)

i

8

= 1

(4.14)

Herudfra laves en rækkeudvikling af e

ix

:

e

ix

= 1 + ix +

i

2

x

2

2!

+

i

3

x

3

3!

+

i

4

x

4

4!

+

i

5

x

5

5!

+

i

6

x

6

6!

+

i

7

x

7

7!

+

i

8

x

8

8!

+ . . .

= 1 + ix −

x

2

2!

− i

x

3

3!

+

x

4

4!

+ i

x

5

5!

x

6

6!

− i

x

7

7!

+

x

8

8!

+ . . .

= 1 −

x

2

2!

+

x

4

4!

x

6

6!

+

x

8

8!

+ . . . + i(x −

x

3

3!

+

x

5

5!

x

7

7!

. . .)

= cos x + i sin x

(4.15)


Eksamensnoter

Endvidere m˚

a der gælde, at

e

ix

= cos x − i sin x

(4.16)

thi cos(−x) = cos x og sin(−x) = − sin(x).

Vi har nu de to sammenhænge,

e

ix

= cos x + i sin x

(4.17)

e

ix

= cos x − i sin x

(4.18)

Ved at sætte cos x = cos x i disse f˚

as følgende:

e

ix

− i sin x = e

ix

+ i sin x

(4.19)

sin x =

e

ix

− e

ix

2i

(4.20)

og tilsvarende f˚

as for cos x:

cos x =

e

ix

+ e

ix

2

(4.21)

Dette er definitionerne af sinus og cosinus.

Vis nu hvordan de hyperbolske funktioner defineres. Tegn desuden f (x) =

e

ix

og vis at ℜ(e

ix

) = cos x og ℑ(e

ix

) = sin x. – Det er netop enhedscirklen

i forklædning!


Eksamensnoter

5

Differentialregning

5.1

Grundlæggende definitioner

Definition 5.1

(Kontinuitet). En funktion, f (x), siges at være kontinuert

i et interval I, s˚

afremt

lim

x→x

0

f (x) = f (x

0

)

(5.1)

for alle x ∈ I.

Definition 5.2

(Differentiabilitet og differentialkvotient). En funktion, f (x),

er differentiabel i et interval I s˚

afremt grænseværdien,

lim

x→x

0

f (x) − f(x

0

)

x − x

0

,

(5.2)

eksisterer for alle x

0

∈ I.

afremt grænseværdien eksisterer kaldes denne differentialkvotienten.

Bemærkning 1

(Notation i forbindelse med differentialkvotient). Differen-

tialkvotienten kan eksempelvis skrives som

f

(x),

d

f (x)
d

x

,

D(f )

(5.3)

Hvis man henviser til til differentialkvotienten i en punkt (x

0

, f (x

0

)), kan

dette skrives som

f

(x

0

)

,

d

f (x)
d

x

x

=x

0

,

d

f

d

x

x

=x

0

,

D(f )(x

0

)

(5.4)

Sætning 1.

En funktion, der er differentiabel i x

0

, er kontinuert i x

0

.

Bevis. Vi betragter en differentiabel funktion, f (x), defineret i et interval
omkring x

0

. f (x) m˚

a opfylde følgende:

f (x) − f(x

0

)

x − x

0

→ f

(x

0

) for x → x

0

(5.5)

En kontinuert funktion opfylder følgende:

f (x) − f(x

0

) → 0 for x → x

0

.

(5.6)

Dette er en følge af 5.1.

For x 6= x

0

gælder

f (x) − f(x

0

) =

f (x) − f(x

0

)

x − x

0

(x − x

0

)

(5.7)

Hvis vi lader x g˚

a mod x

0

ar vi:

f (x) − f(x

0

) → f

(x

0

) · 0 for x → x

0

(5.8)

Det følger heraf, at f (x) − f(x

0

) → 0 for x → x

0

.


Eksamensnoter

5.2

Differentialkvotienter

Sætning 2

(Differentiation af x

2

). Funktionen, f (x) = x

2

, er differentiabel

og f

(x

0

) = 2x

0

.

Bevis. Differenskvotienten opskrives:

f (x) − f(x

0

)

x − x

0

=

x

2

− x

2

0

x − x

0

=

(x + x

0

)(x − x

0

)

x − x

0

= x + x

0

(5.9)

For x → x

0

er f

(x

0

) = 2x

0

.

Alternativt Bevis. Vi skal finde

d

f

d

x

. Dette gør vi ved at finde sekanthæld-

ningen for en sekant gennnem (x

0

, f (x

0

)) og (x

0

+ d x, f (x

0

+ d x)), hvor d x

er en infinitesimal størrelse:

d

f

d

x

=

(x + d x)

2

− x

2

(x + d x) − x

(5.10)

=

x

2

+ (d x)

2

+ 2xd x − x

2

d

x

(5.11)

= d x + 2x

(5.12)

= 2x

(5.13)

Til sidst har vi ”smidt”den infinitesimale størrelse d x væk. Dette kan vi
gøre, efterdi denne er infinitesimal.

Vi har her bevist den samme sætning p˚

a to forskellige m˚

ader. I det første

bevis fandt vi grænseværdien for differenskvotienten for x → x

0

og i det

andet bevis, opskrev vi sekanthældningen for en sekant gennem (x

0

, f (x

0

))

og (x

0

+ d x, f (x

0

+ d x)).

Fordelen ved den første bevistype er helt klart, at vi slipper for at skulle

smide noget væk, som vi gjorde det i (5.13). Der skal s˚

aledes ikke herske

nogen tvivl om, at det første bevis matematisk set er mere pænt og mere
korrekt end det andet bevis.

Men derimod giver det andet bevis en langt bedre indsigt i, hvordan man

kan regne med infitesimale størrelser.

Det skal ogs˚

a bemærkes, at den oprindelige differentialregning, som blev

udviklet af Newton og Leibnitz, byggede p˚

a infinitesimaler og fluktioner og

ikke p˚

a grænseværdier.

Sætning 3

(Differentiation af et produkt). Hvis funktionerne, f og g, er

differentiable i x

0

gælder:

(f · g)

(x

0

) = f

(x

0

) · g(x

0

) + g(x

0

) · g

(x

0

)

(5.14)


Eksamensnoter

Bevis. Først opskrives differenskvotienten for (f · g)

(x

0

), idet h(x) ≡ (f ·

g)(x):

h(x) − h(x

0

)

x − x

0

=

(f (x) · g(x)) − (f(x

0

) · g(x

0

))

x − x

0

(5.15)

=

(f (x) − f(x

0

))g(x) + f (x

0

) · g(x) − f(x

0

) · g(x

0

)

x − x

0

(5.16)

=

(f (x) − f(x

0

))g(x) + f (x

0

)(g(x) − g(x

0

))

x − x

0

(5.17)

=

f (x) − f(x

0

)

x − x

0

g(x) + f (x

0

)

g(x) − g(x

0

)

x − x

0

(5.18)

(5.16) udnyttede vi, at f (x) = (f (x) − f(x

0

)) + f (x

0

).

Hvis vi lader x g˚

a mod x

0

ar vi:

(f · g)

(x

0

) = f

(x

0

)

| {z }

1

· g(x

0

)

| {z }

2

+f (x

0

) · g

(x

0

)

| {z }

3

(5.19)

Her er begrundelser for de givne grænseværdier:

1. Da f er differentiabel g˚

ar differenskvotienten mod differentialkvotien-

ten.

2. Da g er differentiabel, er denne ogs˚

a kontinuert, s˚

aledes at g(x) →

g(x

0

) for x → x

0

.

3. Da g er differentiabel g˚

ar differenskvotienten mod differentialkvotien-

ten.

Hermed er det ønskede bevist.

Sætning 4

(Differentiation af en brøk). Hvis funktionerne, f og g, er dif-

ferentiable i x

0

gælder:

 f

g(x

0

) =

f

(x

0

) · g(x

0

) − f(x

0

) · g

(x

0

)

(g(x

0

))

2

(5.20)

Bevis. Beviset udelades, da der ikke er plads i marginen.

Sætning 5

(Differentiation af en sammensat funktion). Lad g være en funk-

tion, der er differentiabel i x

0

, og lad f være en funktion, der er differentiabel

i g(x

0

). Den sammensatte funktion, f ◦ g, er da differentiabel i x

0

, og der

gælder:

(f ◦ g)

(x

0

) = f

(g(x

0

)) · g

(x

0

)

(5.21)


Eksamensnoter

Bevis. Vi indfører, at h ≡ f ◦ g. Differenskvotienten for h opskrives:

h(x) − h(x

0

)

x − x

0

=

f (g(x)) − f(g(x

0

))

x − x

0

(5.22)

Vi forudsætter, at g(x) 6= g(x

0

). Vi kan nu foretage følgende omskrivning:

h(x) − h(x

0

)

x − x

0

=

f (g(x)) − f(g(x

0

))

x − x

0

(5.23)

=

f (g(x)) − f(g(x

0

))

g(x) − g(x

0

)

·

g(x) − g(x

0

)

x − x

0

(5.24)

For x → x

0

as

(f ◦ g)

(x

0

) = f

(g(x

0

))

|

{z

}

1

· g

(x

0

)

| {z }

2

(5.25)

Her er begrundelser for de givne grænseværdier:

1. Da f er differentiabel i g(x

0

) vil

f (g(x)) − f(g(x

0

))

g(x) − g(x

0

)

→ f

(g(x

0

)) for

x → x

0

.

2. Da g er differentiabel i x

0

er denne ogs˚

a kontinuert x

0

aledes, at

g(x) → g(x

0

) for x → x

0

.

Hermed er beviset slut (Under forudsætningen, at g(x) 6= g(x

0

) i et interval

omkring x

0

)


Eksamensnoter

6

Integration

6.1

Beviser

Sætning 6

(Partiel integration). Lad f være kontinuert og g være differen-

tiabel med kontinuert afledet p˚

a et interval, I, og lad a, b ∈ I. Lad endvidere

F være en stamfunktion til f og g

være den afledte af g. S˚

a gælder

Z

b

a

f (x) · g(x)d x = [F (x) · g(x)]

b
a

Z

b

a

F (x) · g

(x)d x

(6.1)

Bevis. Via produktreglen for differentiation f˚

as:

(F (x) · g(x))

= F

(x) · g(x) + F (x) · g

(x)

(6.2)

Produktreglen kunne bruges, efterdi F og g er differentiable i I. At F er
differentiabel følger direkte af, at F er stamfunktion til f og, at g er diffe-
rentiabel følger af forudsætningerne i sætningen.

Af (6.2) følger direkte:

[F (x) · g(x)]

b

a

=

Z

b

a

F

(x) · g(x) + F (x) · g

(x) d x

⇐⇒

(6.3)

Z

b

a

f (x) · g(x) d x = [F (x) · g(x)]

b

a

Z

b

a

F (x) · g

(x) d x

(6.4)

Omskrivningen fra (6.2) til (6.3) kunne lade sig gøre, da F , g, F

= f og

g

var kontinuerte (Husk, at hvis en funktion er differentiabel er det en

implikation, at funktionen ogs˚

a er kontinuert).

Sætning 7

(Integration ved substitution). Lad g være differentiabel med

kontinuert afledet i et interval I og lad f være kontinuert i værdimængden
for g. N˚

ar a, b ∈ I gælder:

Z

b

a

f (g(x))g

(x)d x =

Z

g

(b)

g

(a)

f (t)d t

(6.5)

Bevis. Ifølge reglen for differentiation af en sammensat funktion gælder:

(F (g(x)))

= F

(g(x))g

(x)

(6.6)

Her er F

= f . Idet F og g er differentiable er (6.6) et sandt udtryk.

Af (6.6) følger umiddelbart:

Z

b

a

f (g(x))g

(x)d x = [F (g(x))]

b
a

(6.7)

= [F (t)]

g

(b)

g

(a)

(6.8)

=

Z

g

(b)

g

(a)

f (t)d t

(6.9)


Eksamensnoter

7

Gammafunktionen

Gammafunktionen defineres for positive tal ved

Γ(x) ≡

Z

0

t

x−

1

e

t

d

t,

x > 0

(7.1)

Metoden for partiel integration ser s˚

aledes ud:

Z

b

a

f (t) · g(t)d t = [F (t) · g(t)]

b
a

Z

b

a

F (t) · g

(t)d t

(7.2)

For Γ(x) sætter vi

f (t) = e

t

og g(t) = t

x−

1

,

(7.3)

hvilket medfører, at

F (t) = −e

t

og g

(t) = (x − 1)t

x−

2

.

(7.4)

Dvs.,

Γ(x) =

Z

0

t

x−

1

· e

t

d

t

(7.5)

=−e

t

· t

x−

10

Z

0

−e

t

· (x − 1)t

x−

2

d

t

(7.6)

=−e

t

· t

x−

10

+ (x − 1)

Z

0

e

t

· t

x−

2

d

t

(7.7)

Det ses, at−e

t

· t

x−

10

= 0 for x > 0. Dette giver

Γ(x) = (x − 1)

Z

0

e

t

· t

x−

2

d

t .

(7.8)

Ved at addere x med 1 f˚

as:

Γ(x + 1) = x

Z

0

e

t

· t

x−

1

d

t

(7.9)

= xΓ(x).

(7.10)

Vi har alts˚

a vist sammenhængen,

Γ(x + 1) = xΓ(x)

(7.11)

For gammafunktionen gælder s˚

aledes for heltal,

Γ(n) = (n − 1)Γ(n − 1)

(7.12)

= (n − 1)(n − 2)Γ(n − 2)

(7.13)

= (n − 1)(n − 2) . . . 1

(7.14)

= (n − 1)!

(7.15)


Eksamensnoter

Der gælder s˚

aledes, at

Γ(n + 1) = n!

(7.16)

hvor n ∈ Z.

Det kan s˚

aledes for eksempel vises, at 0! = 1:

Γ(1) =

Z

0

t

0

e

t

d

t

(7.17)

=−e

t0

(7.18)

= 1

(7.19)

Dette er jo ogs˚

a klart, thi n! er antallet permutationer af en n-mængde. Og

en mængde med 0 elementer er jo netop den tomme mængde.


Eksamensnoter

8

Numerisk Integration

I det følgende vises det, hvorledes man kan bestemme værdier af bestemte
integraler. Det forudsættes, at integranten er kontinuert p˚

a et interval, I,

og at den øvre grænse samt den nedre grænse for det bestemte integrale, er
et element i I.

Først laves en figur:

Fig. 1:

a denne figur ses en række søjler under f . Punktet, P

0

, angiver

funktionsværdien midt i den første søjle.

a figuren er indtegnet en funktion, f , der er kontinuert p˚

a et interval, I.

Integralet, som vi vil finde, har den nedre grænse, a, den øvre grænse, b, og
der gælder, at a, b ∈ I.

afremt b ≥ a og f er større end eller lig nul i intervallet [a; b], er det

bestemte integrale lig med arealet af punktmængden, M, der fastlægges ved:

M = {(x, y)|a ≤ x ≤ b ∧ 0 ≤ y ≤ f(x)}

(8.1)

For at bestemme en estimeret værdi for det bestemte integrale, kan man

aledes (i dette tilfælde) bestemme en approksimeret værdi for arealet af

punktmængden, M. Af figuren er indtegnet nogle søjler, der har bredden,
∆x. Antallet af søjler betegnes n. Ved at betragte figuren f˚

as, at

n =

|b − a|

∆x

(8.2)


Eksamensnoter

En estimeret værdi for arealet af den første søjle er følgende:

fa +

∆x

2∆x

(8.3)

Arealet af den anden søjle kan vil tilsvarende approksimeres til

fa +

∆x

2

+ ∆x∆x

(8.4)

Ved at gentage denne proces n gange f˚

as, at arealet kan approksimeres til

Areal =

n−

1

X

i

=0

f (x

i

+

1
2

∆x)∆x

(8.5)

hvor x

i

= a + i · ∆x.

Hvis vi lader ∆x g˚

a mod 0, s˚

aledes at ∆x = d x, f˚

as det bestemte inte-

grale p˚

a sin sædvanlige form:

Z

b

a

f (x) d x

(8.6)

I dette bevis er det forudsat, at b ≥ a og at f(x) ≥ 0 i intervallet [a; b].
Dette er dog ikke generelle betingelser og den angivede formel kan s˚

aledes,

altid bruges s˚

afremt f er kontinuert i det interval, der integreres over.

Der gælder s˚

aledes følgende:

Z

b

a

f (x) d x ≈

n−

1

X

i

=0

f (x

i

+

∆x

2

)∆x

(8.7)

hvor n =

|b − a|

∆x

.


Eksamensnoter

9

Biologi-differentialligningerne - Beviser

De følgende beviser er baseret p˚

a sætningen, der siger, at

y

= 0

(9.1)

har den fuldstændige løsning

y = c,

c ∈ R

(9.2)

Sætning 8.

Differentialligningen,

y

= ay

(9.3)

har den fuldstændige løsning

y = c e

ax

,

c ∈ R.

(9.4)

Bevis. En funktion, g(x), er fastlagt ved følgende:

g(x) = f (x) e

ax

.

(9.5)

g(x) er endvidere defineret til at være en løsning til y

= 0. Først vises

det, at f (x) er en løsning til y

= ay, hvilket viser sig, at være en direkte

konsekvens af definitionen af g(x):

f (x) e

ax

er en løsning til y

= 0

⇐⇒

(9.6)

f (x) e

ax= 0

⇐⇒

(9.7)

f

(x) e

ax

+ f (x)(−a) e

ax

= 0

⇐⇒

(9.8)

f

(x) − af(x) = 0

⇐⇒

(9.9)

f

(x) = af (x).

(9.10)

Det er s˚

aledes vist, at f (x) er en løsning til y

= ay.

Ved anvendelse af, at g(x) er en løsning til y

= 0 f˚

as umiddelbart, at

f (x) e

ax

= c,

(9.11)

hvor c er konstant. Ved isolation af f (x) f˚

as

f (x) = c e

ax

.

(9.12)

Sætning 9.

Differentialligningen,

y

= b − ay,

a 6= 0

(9.13)

har den fuldstændige løsning

y =

b

a

+ c e

ax

,

c ∈ R.

(9.14)


Eksamensnoter

Bevis. En funktion, g(x), fastlægges ved

g(x) = f (x) −

b

a

(9.15)

hvor g(x) defineres til at være en løsning til y

= −ay. Det vises først, at

f (x) er en løsning til y

= b − ay:

f (x) −

b

a

er en løsning til y

= −ay

⇐⇒

(9.16)f (x) −

b

a= −af (x) −

b

a⇐⇒

(9.17)

f

(x) = b − af(x).

(9.18)

f (x) er s˚

aledes en løsning til y

= b − ay. Vi kan skrive g(x) som

g(x) = f (x) −

b

a

(9.19)

= ce

ax

.

(9.20)

Dvs.,

f (x) −

b

a

= c e

ax

⇐⇒

(9.21)

f (x) =

b

a

+ c e

ax

.

(9.22)

Sætning 10.

Den logistiske differentialligning,

y

= ay(M − y),

a 6= 0, M 6= 0

(9.23)

har den fuldstændige løsning,

y = 0

y =

M

1 + ce

aM x

,

c ∈ R.

(9.24)

Bevis. Den trivielle løsning til sætning 10 kan nemt bevises ved indsættelse
af y = 0 i (9.23)

Vi skal som beskrevet vise, at den logistiske differentialligning derudover

har den ikke-trivielle løsning,

y =

M

1 + c e

aM x

.

(9.25)

Vi skriver leddet ce

aM x

, som en funktion g(x) ≡ ce

aM x

. Det er tidligere

bevist, at en funktion som g(x) er løsning til y

= −aMy. Ved indsættelse

af g(x) i (9.25) 

as

f (x) =

M

1 + g(x)

.

(9.26)


Eksamensnoter

Ved isolation af g(x) i (9.26) 

as:

g(x) =

M

f (x)

− 1.

(9.27)

Ved udnyttelse af, at g(x) er løsning til y

= −aMy kan vi vise, at f(x) er

løsning til differentialligningen, y

= ay(M − y):

g(x) er løsning til y

= −aMy ⇐⇒

(9.28)

M

f (x)

− 1 er løsning til y

= −aM

 M

f (x)

− 1⇐⇒

(9.29)

d

d

x

 M

f (x)

− 1= −aM

 M

f (x)

− 1⇐⇒

(9.30)

−Mf

(x)

(f (x))

2

= −aM

 M

f (x)

− 1⇐⇒

(9.31)

f

(x) = a(f (x))

2

 M

f (x)

− 1⇐⇒

(9.32)

f

(x) = af (x)(M − f(x)).

(9.33)

Af (9.33) fremg˚

ar det direkte, at f (x) er en løsning til y

= ay(M − y). Nu

mangler vi blot at bestemme løsningsformlen for differentialligningen.

Det vides, at g(x) er løsning til y

= −aMy. Ved indsættelse af g(x) =

ce

aM x

(9.27) 

as

M

f (x)

− 1 = ce

aM x

,

c ∈ R

⇐⇒

(9.34)

f (x) =

M

1 + ce

aM x

,

M 6= 0.

(9.35)

Da M 6= 0 ses det, at en løsning p˚

a formen (9.35) ikke kan have funktions-

værdien, 0. Nulløsningen og den anden ikke-trivielle løsning vil s˚

aledes aldrig

overlappe hverandre.


Eksamensnoter

10

Panserformlen

Sætning 11

(Panserformlen). Hvis p og q er kontinuerte funktioner p˚

a et

interval I har differentialligningen,

y

+ p(x)y = q(x),

x ∈ I

(10.1)

den fuldstændige løsning,

y(x) = e

P

(x)

Z

e

P

(x)

q(x)d x + Ce

P

(x)

(10.2)

Bevis. Da p er kontinuert i I har denne en stamfunktion, P , i dette interval.
Da e

P

(x)

> 0 for alle x ∈ I har (10.1) samme løsninger som

e

P

(x)

y

+ e

P

(x)

p(x)y = e

P

(x)

q(x) .

(10.3)

Venstresiden er differentialkvotienten af et produkt. Heraf f˚

as:

d

d

xe

P

(x)

y= e

P

(x)

q(x)

⇐⇒

(10.4)

e

P

(x)

y =

Z

e

P

(x)

q(x) d x + C,

C ∈ R

⇐⇒

(10.5)

y = e

P

(x)

Z

e

P

(x)

q(x)d x + Ce

P

(x)

(10.6)

Vi har til sidst indført den arbitrære konstant, C. y(x) er her defineret

i hele I.

Til tider skrives panserformlen ogs˚

a som følgende:

y(x) = e

R p(x)d x

Z

e

R p(x)d x

q(x)d x + Ce

R p(x)d x

(10.7)

Den kaldes panserformlen, efterdi den er pansret til med integraltegn!


Eksamensnoter

11

Separation af de variable og entydighed

Vi vil betragte differentialligningen

d

y

d

x

=

y(1 − y)

1 + x

2

(11.1)

og vurdere egenskaberne af løsningerne til denne.

Først ses det, at udtrykket y(1 − y) netop er 0 for y = 0 samt for y = 1.

Differentialligningen (11.1) har s˚

aledes de to konstante løsninger,

f (x) = 0, x ∈ R

g(x) = 1, x ∈ R

Inden der gøres yderligere betragtninger om (11.1) vil vi dog lige tage et kig

a entydighedssætningen:

Sætning 12

(Entydighedssætningen). Lad I være et interval der indeholder

x

0

og J et interval der indeholder y

0

og betragt s˚

a begyndelsesværdiproblemet

d

y

d

x

= h(x) · g(y), x ∈ I, y ∈ J , y(x

0

) = y

0

.

Hvis h er kontinuert i I og g er differentiabel med kontinuert afledet i J ,

a har begyndelsesværdiproblemet højst ´en løsning defineret i I med værdier

i J .

Vi vil nu ses p˚

a egenskaberne for eventuelle ikke-konstante løsnigner. Vi

vil se p˚

a tre forskellige intervaller:

J

1

= ]1; ∞[

J

2

= ]0; 1[

J

3

= ] − ∞; 0[

Ifølge entydighedssætningen kan eventuelle ikke-konstante løsninger have et
af de ovenst˚

aende tre intervaller som værdimængde.

afremt en løsning har J

1

som værdimængde er y > 1 for alle x i den

givne funktions definitionsmængde (Denne kaldes I

1

). At y > 1 betyder

følgende:

y > 1 =⇒

y(1 − y)

1 + x

2

< 0 ⇐⇒

d

y

d

x

< 0 =⇒ y er aftagende, n˚

ar x ∈ I

1

Tilsvarende kan det vises, at følgende gælder for løsninger med værdier i
henholdsvis J

2

og J

3

:

0 < y < 1 =⇒

y(1 − y)

1 + x

2

> 0 ⇐⇒

d

y

d

x

> 0 =⇒ y er voksende, n˚

ar x ∈ I

2

y < 0 =⇒

y(1 − y)

1 + x

2

< 0 ⇐⇒

d

y

d

x

< 0 =⇒ y er aftagende, n˚

ar x ∈ I

3

Det skal selvfølgelig bemærkes, at eventuelle partikulære løsninger til diffe-
rentialligningen kun vil være defineret i et begrænset interval.


Eksamensnoter

En løsning med værdier i J

1

, J

2

eller J

3

er givet ved:

y(x) =

c

c − e

arctan x

,

c ∈ R \ {0}

(11.2)

Vi har her krævet, at c 6= 0 s˚

aledes, at den konstante løsning y(x) = 0 ikke

er tilladt ud fra denne formel (Vi ønskede jo at bestemme et udtryk for
løsningerne med værdimængde i intervallerne; J

1

, J

2

eller J

3

). Af (11.2) ses

det, at definitionsmængde m˚

a begrænses af at følgende skal være opfyldt:

c − e

arctan x

6= 0

x

y

10

10

8

8

6

4

6

2

0

4

−2

−4

2

−6

−8

0

−10

−2

−4

−6

−8

−10

Fig. 2:

Her ses et hældningsfelt samt en række løsninger med begyndel-

sesværdibetingelserne, y(−7) = 7, y(1) = 4, y(1) = 1, y(0) = 0.5, y(1) =
0, y(−6) = −2, y(5) = −8.


Eksamensnoter

12

Lamberts W-funktion

Funktionen w 7−→ we

w

er voksende for w ≥ −1 og aftagende for w ≤ −1.

Den omvendte funktion til w 7−→ we

w

, w ∈ [0 ; ∞ [ er Lamberts W-funktion

ogs˚

a kaldet omegafunktionen. Jeg vil her betegne den som W (x) (I Maple

LambertW og i Mathematica ProductLog). Den er defineret for x ≥ −e

1

ved

y = W (x) ⇐⇒ x = ye

y

∧ y ∈ [−1; ∞ [

Lambert (1758) overvejede løsningen til

x

α

− x

β

= (α − β)νx

α

,

kendt som Lamberts transcendentale ligning. Og som det var med alt

andet matematik, kiggede Euler forbi. Euler (1783) skrev en artikel om Lam-
berts transcendentale ligning. I sin artikel præsenterede Euler tilfældet, hvor
α → β, hvor ligningen reduceres til ln x = νx

β

⇐⇒ x = expW

(−βν)

β,

hvilket næsten er definitionen af W (x), selvom Euler foreslog, at man defi-
nerede en funktion mere lignende −W (−x). Euler citerer Lambert som ham,
der først studerede denne ligning.

Eisenstein (1844) studerede rækken af det uendelige

power tower“

h(z) = z

z

.

.

.

hvilket kan udtrykkes p˚

a den lukkede form

h(z) = −

W (− ln z)

ln z

Generelt gælder det, at hvis en funktion f , der er givet ved f : x 7−→ xα

x

sættes lig med et tal β, s˚

a f˚

as ved løsning af den fremkomne ligning med

hensyn til x: x =

W

(β ln α)

ln α

.

Eksempel 1.

En funktion f er givet ved f : x 7−→ xe

x

. Sættes denne lig

med 2, fremkommer ligningen xe

x

= 2, og vi er interesserede i at løse denne

med hensyn til x. Vha. definitionen for W (x) f˚

as

xe

x

= 2 ⇐⇒ x =

W (2 ln e)

ln e

⇐⇒ x = W (2)

Opløftes den variable til sig selv, gælder følgende generelle udsagn

ax

bx

= c ⇐⇒ x =

ln

c

ab Wln

(

c

a

)

b
Eksamensnoter

Eksempel 2.

En funktion f er givet ved f : x 7−→ 2x

3x

. Denne funktion

sættes lig med 5, og vi løser for x:

2x

3x

= 5 ⇐⇒

ln

5
23 W 3 ln

5
2
Eksamensnoter

13

Vektorer

13.1

Introduktion til vektorer

En vektor kan geometrisk opfattes som en skalar med en retning. En vektor
i R

3

skrives for eksempel som

a =

a

1

a

2

a

3

.

(13.1)

Hvis en repræsentant for a afsættes i

O er a retningsvektor for punktet,

(a

1

, a

2

, a

3

).

13.2

Skalarprodukt

Skalarproduktet for to vektorer, a, b

∈ R

3

, defineres ved

a · b ≡ a

1

b

1

+ a

2

b

2

+ a

3

b

3

(13.2)

En sætning siger, at skalarproduktet er invariant (= uafhængigt af det

valgte koordinatsystem). For at bevise, at dette er tilfældet, isoleres a · b i
regnereglen, (a + b)

2

= a

2

+ b

2

+ 2a · b:

a · b =

1
2(a + b)

2

− a

2

− b

2(13.3)

=

1
2

|a + b|

2

− |a|

2

− |b|

2(13.4)

Heraf ses det, at skalarproduktet, alene afhænger af længden af vektorerne
a og b. Og da længder pr. definition er invariante i R

3

, er skalarproduktet

ogs˚

a invariant.

Sætning 13

(Vinklen mellem to vektorer). For vinklen, v, mellem to egent-

lige vektorer i R

2

gælder

a · b = |a||b| cos v

(13.5)

Bevis. Det er netop vist, at skalarproduktet er invariant. Derfor kan vi vælge
at udregne skalarproduktet i et vilk˚

arligt koordinatsystem og f˚

a det samme

resultat, som hvis vi havde valgt et vilk˚

arligt andet koordinatsystem.

For at udføre beviset betragtes koordinatsystemet, hvor

a =|a|

0(13.6)

b kan s˚

a skrives som

b =|b| cos v

|b| sin v(13.7)


Eksamensnoter

Heraf f˚

as for prikproduktet:

a · b = |a||b| cos v

(13.8)

Det skal bemærkes, at sætning 13 eksempelvis ogs˚

a gælder for vektorer

i R

3

.

Fremgangsm˚

aden i det netop udførte bevis er bemærkelsesværdig. Vi

valgte at udregne skalarproduktet i et koordinatsystem, hvor udregningerne
var særligt lette. Uden videre kunne vi overføre resultatet til ogs˚

a at gælde

i alle andre koordinatsystemer.

Sætninger og regneregler kan alts˚

a tolkes absolut. Et udtryk som a = b+c

er s˚

aledes enten rigtigt eller forkert i alle koordinatsystemer. For at tjekke

om udtrykket er sandt, kan man definere et koordinatsystem, hvor a og b + c
afsættes i et punkt. Hvis udtrykket er sandt i dette koordinatsystem vil
det s˚

aledes ogs˚

a være rigtigt i alle andre koordinatsystemer. Man siger, at

vektorer er form-invariante over for valget af referencesystem.

13.3

Metrik og skalarprodukt

Metrikken i et rum fastlægger geometrien af et rum. I R

3

er metrikken

defineret ved

(∆r)

2

≡ (∆x)

2

+ (∆y)

2

+ (∆z)

2

(13.9)

hvor ∆r kaldes afstanden mellem to punkter, og (∆x, ∆y, ∆z) er differensen
mellem de to punkters x-, y- og z-koordinater hhv.

Eksempelvis kan kvadradet af længden af en vektor a findes som afstan-

den mellem O og retningspunktet for a, n˚

ar denne afsættes i O:

(∆r)

2

= (∆x)

2

+ (∆y)

2

+ (∆z)

2

= a

2

1

+ a

2

2

+ a

2

3

(13.10)

Og dette er ˚

abenlyst lig a·a. Der er s˚

aledes en sammenhæng mellem prikpro-

duktet af to vektorer i et rum og metrikken i et rum.

Eksempel 3

(Metrikken i Minkowski-rumtiden). Metrikken i Minkowski-

rumtiden, M

4

, er eksempelvis defineret ved,

(∆s)

2

≡ (∆x

0

)

2

− (∆x

1

)

2

− (∆x

2

)

2

− (∆x

3

)

2

(13.11)

hvor vi alts˚

a betragter to punkter p˚

a formen, (x

0

, x

1

, x

2

, x

3

).

Tilsvarende er det invariante skalarprodukt mellem to vektorer A, B

M

4

givet ved

A · B ≡ A

0

B

0

− A

1

B

1

− A

2

B

2

− A

3

B

3

(13.12)

hvilket jo netop er den samme sammensætning af +’er og −’er som i (13.11).


Eksamensnoter

13.4

Tværvektor

ar en vektor a

∈ R

2

roteres 90 grader i positiv omløbsretning f˚

as dennes

tværvektor,

ˆ

a =

 −a

2

a

1(13.13)

For at bevise dette skrives vektoren først p˚

a formen,

a = |a|

 cos v

sin v(13.14)

Ved at addere v med 90 grader f˚

as det ønskede udtryk for tværvektoren:

a = |a|

 cos(v + 90)

sin(v + 90)= |a|

 − sin v

cos v=

 −a

2

a

1(13.15)

13.5

Determinant

Determinanten, det(a, b) for to vektorer a, b ∈ R

2

defineres ved

det(a, b) ≡ a

1

b

2

− a

2

b

1

(13.16)

Determinanten har bl.a. følgende egenskaber:

• det(a, b) = |a||b| sin v.

• det(a, b) = 0 ⇐⇒ a k b

a = 0

b = 0.

• | det(a, b)| er arealet af parallellogrammet, der udspændes af a og b.

For at bevise formlen, det(a, b) = |a||b| sin v, betragtes et koordinatsystem,
hvori de to vektorer, a, b ∈ R

2

, er givet ved:

a =|a|

0og

b =|b| cos v

|b| sin v(13.17)

Heraf f˚

as for det(a, b)

det(a, b) = ˆ

a · b =0

|a|·|b| cos v

|b| sin v= |a||b| sin v

(13.18)

Hermed er det ønskede vist. 


Eksamensnoter

13.6

Projektion af vektorer

En vektor kan deles i forskellige komposanter. Eksempelvis kan en vektor
med komponenterne, (a

1

, a

2

), opløses til to andre vektorer med komponen-

terne (a

1

, 0) og (0, a

2

). Vi har s˚

aledes f˚

aet dannet 2 nye vektorer, der er

parallelle med henholdvis første- og anden-aksen.

Man kan ogs˚

a projicere en vektor a ind p˚

a en vektor b:

Sætning 14

(Projektionsformlen). Lad a være en egentlig vetkor i R

2

og

lad b være en vilk˚

arlig vektor i R

2

. S˚

a gælder følgende for projektionen af b

a a:

b

a

=

a · b

|a|

2

a

(13.19)

Bevis. Først laves en figur af en vektor b og projektionen af denne p˚

a en

vektor a:

Fig. 3:

Dette er en figur af situationen. Vektorer er markeret med fede

bogstaver.

a figuren er desuden indtegnet vektoren, b − b

a

= b − ta (t er en kon-

stant). Af figuren fremg˚

ar det, at b

a

= ta. Endvidere fremg˚

ar det, at a og

b − ta er ortogonale. Det følger heraf, at deres skalarprodukt er nul, hvilket
giver:

a · (b − ta) = 0

⇐⇒

(13.20)

a · b − ta · a = 0

⇐⇒

(13.21)

t =

a · b

|a|

2

(13.22)

Ved indsættelse af den bestemte værdi for t i b

a

= ta f˚

as:

b

a

=

a · b

|a|

2

a

(13.23)

Det skal ogs˚

a nævnes at følgende gælder:

|b

a

| =

a · b

|a|

(13.24)


Eksamensnoter

14

Rumgeometri

14.1

Objekter

I dette underafsnit præsenteres de vigtigste objekter i det tredimensionelle
rum og der præsenteres nogle mere generelle formler, som gælder i højere
dimensioner. Beviser udelades desuden.

14.1.1

Linier

Intuitivt kan man sige, at en linje er en uendelig lang og uendelig tynd lige
kurve. I det euklidiske rum er en den korteste afstand mellem to punkter
langs en linje, der forbinder de to punkter.

En linie i R

n

fastlægges ofte ved følgende delmængde af R

n

L = {a + tb | t ∈ R}

(14.1)

hvor a, b

∈ R

n

.

I R

3

skrives linien som følgende:

L =


x

0

y

0

z

0

+ t

a

b
c

t ∈ R


(14.2)

hvor punktet (x

0

, y

0

, z

0

) er indeholdt i linien og vektoren,

a

b
c

, er en

retningsvektor for linjen.

Af (14.2) følger det, at en linjes parameterfremstilling er givet ved:

x
y

z

=

x

0

y

0

z

0

+ t

a

b
c

(14.3)

14.1.2

Kugler

Ved en kugle forst˚

as mængden af et eller flere punkter, der har samme af-

stand fra et punkt – kuglens centrum. Om afstanden mellem to punkter i
R

3

gælder

r

2

= (∆x)

2

+ (∆y)

2

+ (∆z)

2

(14.4)

Kuglens centrum betegner vi (x

0

, y

0

, z

0

). Kuglen med radius r i R

3

er derfor

givet ved følgende mængde,

S

2

=(x, y, z) ∈ R

3

| r

2

= (x − x

0

)

2

+ (y − y

0

)

2

+ (z − z

0

)

2

(14.5)


Eksamensnoter

En kugle i det euklidiske rum kan derfor beskrives ved ligningen,

r

2

= (x − x

0

)

2

+ (y − y

0

)

2

+ (z − z

0

)

2

(14.6)

Nu vil vi kigge p˚

a kugler i R

n

. Kuglens centrum skrives som (a

1

, a

2

, . . . , a

n

).

Heraf f˚

as for kuglens delmængde af R

n

:

S

n−

1

=

(

(x

1

, x

2

, . . . , x

n

) ∈ R

n

r

2

=

n

X

i

=1

(x

i

− a

i

)

2

)

= {(x

1

, x

2

, . . . , x

n

) ∈ R

n

|

r

2

= (x

1

− a

1

)

2

+ (x

2

− a

2

)

2

+ . . . + (x

n

− a

n

)

2

(14.7)

At sfæren skrives som S

n−

1

betyder, at den kan beskrives med n − 1 koor-

dinater.

Eksempelvis kan en kugle i det tredimensionel rum beskrives med to

koordinater. Og p˚

a himmelkuglen kan alle objekters positioner for eksempel

bestemmes ved angivelse af en rektascension og en deklination.

14.1.3

Planer

Ved en plan i det tredimensionelle rum forst˚

as en uendelig stor og uendelig

tynd flade uden krumning.

I R

3

fastlægges en plan oftest ud fra en normalvektor og et punkt p˚

a

planen. Punktet betegnes P

0

(x

0

, y

0

, z

0

) og normalvektoren skrives som:

r =

a

b
c

(14.8)

Ethvert punkt, P, i planen m˚

a af ˚

abenlyse ˚

arsager kunne skrives som mæng-

den,

α =P ∈ R

3

| n · PP

0

= 0

(14.9)

Dette giver for planens ligning:

α: a(x − x

0

) + b(y − y

0

) + c(z − z

0

) = 0

(14.10)

Her har vi givet P koordinaterne (x, y, z). Ved at indføre en størrelse defi-
neret ved, d ≡ −(ax

0

+ by

0

+ cz

0

), kan planens ligning skrives som:

α: ax + by + cz + d = 0

(14.11)

Hvis vi betragter en plan i R

n

kan denne fastlægges ved mængden,

α =P ∈ R

n

| n · PP

0

= 0

(14.12)


Eksamensnoter

Det skal nævnes, at planen i rummet ogs˚

a kan beskrives ved hjælp af følgende

parameterfremstilling:

α:

x

y
z

=

x

0

y

0

z

0

+ s

p

1

p

2

p

3

+ t

q

1

q

2

q

3

,

s, t ∈ R

(14.13)

hvor

p

1

p

2

p

3

og

q

1

q

2

q

3

er retningsvektorer for planen og (x

0

, y

0

, z

0

) er

indeholdt i planen.


Eksamensnoter

15

Statistik og sandsynlighed

15.1

Gennemsnit og standardafvigelse

15.1.1

Grundlæggende definitioner

For et talsæt med n observationer, X = {x

1

, x

2

, . . . , x

n

}, defineres 3 vigtige

størrelser som:

hXi ≡ (x

1

+ x

2

+ . . . + x

n

)

1

n

(15.1)

hX

2

i ≡ x

2

1

+ x

2

2

+ . . . + x

2

n

 1

n

(15.2)

s ≡

p

hX

2

i − hXi

2

(15.3)

hvor hXi kaldes middelværdien af X, hX

2

i er middelværdien af kvadratet af

X og s er spredningen. hXi og hX

2

i er selvfølgelig m˚

al for den gennemsnitlige

beliggenhed af observationerne, hvorimod s er et m˚

al for den gennemsnitlige

afvigelse pr. observation i forhold til den gennemsnitlige beliggenhed.

15.1.2

Frekvens og Sandsynlighed

Frekvensen for et observationssæt defineres som hyppigheden

2

h(x

i

), af en

observation divideret med antallet af observationer:

f (x

i

) ≡

h(x

i

)

n

(15.4)

Frekvensen for en observation, x

i

, i et observationssæt beskriver s˚

aledes

andelen af det totale antal observationer, n, som x

i

udgør. Frekvensen er

aledes alene baseret p˚

a et empirisk grundlag.

Sandsynligheden, P(X = x

1

), for en observation, x

i

, i et observationssæt

beskriver ligesom frekvensen andelen af det totale antal observationer, som
en given observation udgør. I modsætning til frekvensen defineres sandsyn-
ligheden dog alene ud fra et teoretisk grundlag.

Eksempel 4

(Forskellen p˚

a frekvens og sandsynlighed). Et eksempel p˚

a for-

skellen p˚

a frekvensen og sandsynligheden er et terningkast. Sandsynligheden

for at sl˚

a en 6’er vil altid være

1

/

6

, hvorimod frekvensen sjældent vil være det.

Sl˚

ar man ´en gang med en terning og f˚

ar en 3’er vil frekvensen af f (x

i

= 6)

være 0, men P(X = 6) vil selvfølgelig stadig være

1

/

6

.

ar man udfører et eksperiment tilpas mange gange – man forstørrer herved

n for observationssættet – vil frekvensen nærme sig sandsynligheden. For at
tage eksemplet fra før; sl˚

ar man 6 millioner gange med en terning, vil antallet

af 6’ere ligge tæt p˚

a 1 million.

2

Hyppigheden er antallet af gange, som en observation optræder i et observationssæt.


Eksamensnoter

Umiddelbart er det svært, at definere sandsynligheden, P, for et givent

udfald. En intuitivt nærliggende m˚

ade ville være følgende:

P(X = x

i

) ≡ lim

n→∞

h(x

i

)

n

(15.5)

Man kan dog ikke uden videre definere dette. For det første skal det vi-
ses matematisk, at den givne grænseværdi overhovedet eksisterer og for det
andet, vil det i praksis være umuligt at bestemme sandsynligheden for et
givent udfald, da det ville være nødvendigt, at gentage et eksperiment u-
endeligt mange gange. Og hvis man ikke kan bestemme en sandsynlighed
nøjagtigt, vil det være nødvendig at opstille modeller for usikkerheden af
ens sandsynlighed, og denne usikkerhed ville derfor blive videreført i alle
beregninger, hvori sandsynligheden indg˚

ar. Men selvom den givne definition

ikke bruges er den alligevel taget med i nærværende tekst, da den intuitivt
giver et meget godt billede af, hvad sandsynlighed er.

ar man skal tillæge et udfald en sandsynlighed, giver man begivenheden

en sandsynlighed alene ud fra et teoretisk grundlag. Sandsynligheden er

aledes et m˚

al for, hvilken tiltro man tillægger et udfald. Dette er smart,

idet man s˚

a kan tildele begivenheder sandsynligheder, selvom de aldrig er

sket. At gøre noget s˚

adant ville være totalt umuligt ved anvendelse af (15.5),

idet n s˚

a ville være 0.

15.2

Exceptionelle udfald

15.2.1

Normale udfald, gr˚

azoner og excepptionelle udfald

Et exceptionelt udfald, x

i

, er defineret ved følgende:

x

i

er exceptionel

⇐⇒

|x

i

− hxi| > n · s,

n ∈ R

+

(15.6)

Om andelen af exceptionelle udfald gælder s˚

a:

ǫ ≤

1

n

2

(15.7)

Man kan s˚

a altid bestemme n s˚

a den ønskede andel af observationerne er

exceptionelle. Oftest sættes n til at være 2, hvilket gør at 25% af udfaldene
er exceptionelle.

Ofte ønsker man ogs˚

a at have en gr˚

azone, der markerer, at et udfald

hverken er exceptionelt eller normalt. Et eksempel p˚

a hvordan man kan de-

finere normale udfald, udfald i gr˚

azoner og exceptionelle udfald ses her:

x

i

er exceptionel

x

i

er i en gr˚

azone

x

i

er normal

|x

i

− hxi| > 3s

|x

i

− hxi| > 2s

|x

i

− hxi| ≤ 2s


Eksamensnoter

15.2.2

Fejltyper

ar man behandler statistiske udfald kan det være svært, at afgøre om en

afvigelse skyldes statistiske tilfældigheder, eller om der rent faktisk er en
tendens i observationssættet, som udfaldene stammer fra.

Til at belyse s˚

adanne fejl en smule vil jeg omtale fejltyper af type I og

type II. Men først vil jeg dog introducere, hvad en nulhypotese er.

Nulhypotesen

Inden man kan sige noget om, hvorvidt en fejl er af type

I eller type II, skal man opsætte en hypotese, H

0

, som enten kan være sand

eller falsk. Hvis man ud fra en m˚

aling afgør, at H

0

er falsk, accepteres en

anden hypotese, H

1

, s˚

aledes, at denne er sand. Hvis man derimod siger, at

H

0

er sand, bortkastes hypotesen H

1

.

Man kan s˚

aledes ikke tage stilling til begge hypoteser. Man kan kun kigge

a, om H

0

er sand/falsk, og derudfra er det afgjort hvad H

1

er (Dvs., om

den er sand eller falsk).

Eksempel 5

(En nulhypotese). Jeg vil nu betragte en situation, hvor man

skal afgøre om et ny-fremstillet lægemiddel er bedre end et gammelt læge-
middel. En nulhypotese kunne da være:

H

0

: Det nye lægemiddel er bedre end det gamle.

H

1

ville s˚

a se s˚

aledes ud:

H

1

: Det gamle lægemiddel er lige s˚

a godt eller bedre end det nye.

Hvis H

0

er sand vil man vælge, at anvende det nye lægemiddel, og hvis H

0

er falsk, vil man anvende det gamle lægemiddel, da man kender dets virkning
bedre, idet det er blevet anvendt længde. En vigtig pointe er, at man aldrig
direkte tager stilling til H

1

, men kun afgør sandheden af H

1

ud fra, hvad

man konkluderer om H

0

.

Fejl af type I og type II

ar man skal afgøre om ens nulhypotese er sand

eller falsk, kan man lave to forskellige fejl. Man kan acceptere nulhypotesen,
selvom den rent faktisk er falsk (Fejl af type II), og man kan bortkaste ens
nulhypotese, selvom den er sand (Fejl af type I). Dette kaldes henholdsvis
for fejl af type II og type I. Der gælder alts˚

a:

• Ved fejl af type I bortkastes nulhypotesen, selvom denne er rigtig.

• Ved fejl af type II accepteres nulhypotesen, selvom denne er forkert.

Hvis man afprøver om ens hypotese er sand og f˚

ar et exceptionelt (d˚

arligt)

udfald, vil man bortkaste ens hypotese. N˚

ar man bortkaster en hypotese

pga. af et exceptionelt udfald, er der s˚

aledes risiko for at beg˚

a fejl af type


Eksamensnoter

I. For at nedsætte risikoen for s˚

adanne fejl kan man formindske den andel

af udfald, som er exceptionelle. Dette vil dog forstørre risikoen for at beg˚

a

fejl af type II, idet man s˚

a vil kunne komme til at acceptere sin nulhypose,

selvom denne er forkert.

Eksempel 6

(Valg af medicin). Jeg vil nu se lidt mere p˚

a nulhypotesen fra

eksempel 5. 

ar man skal vælge medicin, vil man typisk være helt sikker p˚

a,

at den medicin man bruger ikke har nogle ukendte bivirkninger, og at den
desuden er forholdsvis effektiv.

Man vil s˚

aledes undg˚

a fejl af type II, s˚

a man ikke kommer til at vælge

den nye medicin, alene p˚

a baggrund af den statistiske usikkerhed, der er ved

enkelte udfald i forhold til hele observationssættet.

Eksempel 7

(Terningekaster). En terningekaster p˚

ast˚

ar, at han har over-

naturlige evner til at sl˚

a 6’ere. En statistiker vil undersøge, om dette er

sandt, og opstiller nul-hypotesen;

H

0

: Terningekasteren har overnaturlige evner

ar man skal afgøre, om H

0

er sand, skal man p˚

a den ene side undg˚

a fejl

af type I, s˚

a man ikke kommer til at give terningekasteren urimelige vilk˚

ar,

men p˚

a den anden side skal man ogs˚

a undg˚

a fejl af type II, s˚

a man ikke

konkluderer, at han har overnaturlige evner alene p˚

a baggrund af empiriske

usikkerheder.

15.3

Endeligt sandsynlighedsfelt

Ved et endeligt sandsynlighedsfelt forst˚

as en endelig mængde U og en funk-

tion P med U = {u

1

, u

2

, . . . , u

n

}, som definitionsmængde, og som opfylder

a:

0 ≤P(u

i

) ≤ 1

(15.8)

b:

n

X

i

=1

P(u

i

) = 1 .

(15.9)

En delmængde H af udfaldsrummet U kaldes en hændelse. Sandsynligheden,
P, for hændelsen er givet ved summen af sandsynlighederne for udfaldene.

Et sandsynlighedsfelt er symmetrisk, hvis sandsynlighederne for alle ud-

faldene i et udfaldsrum er ækvivalente.

Eksempel 8

(Et symmetrisk udfaldsrum). Et symmetrisk udfaldsrum kan

man for eksempel finde ved at betragte en terning. Sandsynligheden for at
sl˚

a 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 er

1

/

6

og sandsynligheden for at f˚

a en af disse 6 i et

kast er netop 1.


Eksamensnoter

Nu betragtes to hændelser A og B i et udfaldsrum U. Følgende gælder

da

P(A ∪ B) = P(A) + P(B) − P(A ∩ B)

(15.10)

P(A\B) = P(A) − P(A ∩ B)

(15.11)

P(A) = 1 − P(A)

(15.12)

hvor P(A ∪ B) er sandsynligheden for at A eller B sker, P(A\B) er sand-
synligheden for at A sker og B ikke sker og P(A) er sandsynligheden for, at
A ikke sker.

15.4

Binomialfordelinger

15.4.1

Binomialkoefficienten

Ofte er det nyttigt at vide, hvor mange forskellige uordnede q-mængder

3

man kan lave ud af en n-mængde

4

. Det kan vises, at dette antal er lig

binomialkoefficienten, der defineres ved

n

q=

n!

q!(n − q)!

.

(15.13)

15.4.2

Stokastiske variabler

Stokastiske variabler kan bruges til at beskrive stokastiske eksperimenter;
alts˚

a eksperimenter, der har en given sandsynlighed for at give forskellige

udfald. Der er s˚

aledes tale om endelige sandsynlighedsfelter, hvorfor (15.8)

og (15.9) 

a være opfyldt.

Der findes to slags stokastiske variabler, nemlig kontinuerte stokastiske

variabler og diskrete stokastiske variabler. En kontinuert stokastisk variabel
kan tage alle værdier i et givet interval (Det kunne for eksempel være alle
x ∈ R), og man vil derudfra kunne lave en kontinuert sandsynlighedsfunktion
for den kontinuerte stokastiske variabel.

Diskrete stokastiske variabler kan i modsætning til kontinuerte stokasti-

ske variabler ikke beskrives ved kontinuerte sandsynlighedsfunktioner, idet
diskrete variabler kun kan antage et tælleligt antal værdier {a

1

, a

2

, . . .}.

15.4.3

Binomialfordelinger

Ved en binomialfordeling betragtes et basiseksperiment, som kan have hæn-
delserne,

H og H .

3

Dvs., en mængde med q elementer

4

Dvs., en mængde med n elementer.


Eksamensnoter

Sandsynligheden for at H indtræffer kaldes p eller evt. P(H) og sandsynlig-
heden for at

H indtræffer er derfor 1 − p ifølge (15.9). Normalt siger man, at

hændelsen H er en succes og den komplementære hændelse H er en fiasko.

Hvis man udfører et eksperiment, hvor de netop opskrevne betingelser

gælder, og hvert eksperiment er uafhængigt af, hvad der er sket i de andre
eksperimenter, har vi en binomialfordelt stokastisk variabel.

Indskud 1

(Uafhængige Hændelser). Om to uafhængige hændelser, A og

B, gælder

P(A ∩ B) = P(A) · P(B)

(15.14)

Eksempler p˚

a to hændelser, der er uafhængige af hverandre, er udfaldet af

to kast med en terning.

En binomialfordelt stokastisk variabel opfylder, at sandsynligheden for,

at der kommer r succeser ved at gentage eksperimentet n gange, er givet
ved,

P(X = r) =

n

r· p

r

· (1 − p)

n−r

(15.15)

hvor p er sandsynligheden for succes, og X er den binomialfordelte stokasti-
ske variabel.

Det skal bemærkes, at man ved en succes tillægger den stokastiske vari-

abel værdien, 1, og ved fiasko værdien 0.

Middelværdien for den stokastiske variabel X er givet ved,

hXi = n · p .

(15.16)

Og spredningen ved

s =

p

n · p · (1 − p) .

(15.17)

Eksempel 9

(Anvendelse af binomialfordelingen). I en klasse med 27 elever

er der 11 elever, som aldrig læser lektier; de andre læser hver gang. Til hver
time vælges 5 elever, som skal til tavlen og forklare noget af lektien. Hver
gang en elev vælges sker det ved lodtrækning og den samme elev kan godt
komme op flere gange i løbet af en time. Derfor gælder der, at hver enkelt
udvælgelse er uafhængig af alle tidligere udvælgelser. En stokastisk variabel,
som derfor m˚

a være binormialfordelt, er givet ved:

X Antallet gange en uforberedt kommer til tavlen.

Sandsynligheden for, at der p˚

a en time kommer 3 uforberedte elever til tavlen

vil s˚

aledes være givet ved:

P(X = 3) =

4

3· (

11
27

)

3

· (

16
27

)

1

≈ 0.16028872


Eksamensnoter

Sandsynligheden for at der bliver tage netop 3 er s˚

aledes 16.0 %. Middel-

værdien af X kan ogs˚

a bestemmes:

hXi = n · p = 4 ·

11
27

≈ 1.629630

Der vil s˚

aledes gennemsnitligt blive taget 1.63 personer, der ikke har forberedt

sig til tavlen.

Spredningen findes:

s =

p

n · p(1 − p) =

r

4 ·

11
27

(1 −

11
27

) ≈ 0.982704

Spredningen er s˚

aledes 0.983. Ved at anvende de normale definitioner for,

hvad et exceptionelt udfald er, kan det omr˚

ade findes, hvori udfaldene ikke

er exceptionelle:

x

i

= hXi ± 2 · s = 1.629630 ± 2 · 0.982704 ≈ 1.63 ± 1.97

Her repræsenterer x

i

et normalt udfald, der s˚

aledes ikke er exceptionelt.